Psychometria

Psychometrią zajmujemy się w związku z jej bardzo silnymi powiązaniami z naukami matematycznymi oraz statystycznymi. Można zaryzykować stwierdzenie, iż Psychometria to Statystyka Stosowana w Psychologii oraz naukach pokrewnych. Aby uściślić pojęcia pojawiające się w Psychometrii przytoczymy poniższe  definicje [na podstawie słownika  "http://pl.wikipedia.org"]:
Psychometria (z gr. psyche - dusza, metria - miara) - dział psychologii, zajmującym się teorią i praktyką stosowania testów, który opiera się na zdobyczach  statystyki i matematyki. Psychometria wykształca procedury badania testowego w psychologii poprzez obiektywizację, pomiar rzetelności i trafności, standaryzację i normalizację narzędzi badawczych, jakimi są kwestionariusze osobowości, testy uzdolnień i inteligencji, ankiety oraz skale. Psychometria umożliwia ujęcie zachowania jednostki w postaci pomiaru liczbowego, dzięki czemu daje nadzieję na obiektywny i naukowy opis człowieka. Koncentruje się na różnicach indywidualnych. Stwarza jednak niebezpieczeństwo etykietowania jednostki i sztywnego kategoryzowania jednostek. Psychometrii często zarzuca się tworzenie pojęć bez dostatecznej podbudowy w teorii - na zasadzie: "skoro coś jest mierzalne, to znaczy, że istnieje".

Rzetelność testu - cecha testu psychologicznego, która oznacza, że narzędzie zawsze, konsekwentnie mierzy te same czynniki. Pociąga to za sobą wymóg spójności testu w czasie (po upływie pewnego czasu powtórzenie badania testem na tej samej grupie badanych powinno dać zbliżone wyniki) i spójności wewnętrznej (czyli spójności treściowej narzędzia, którą bada się m. in. metodą połówkową). Trafność testu - cecha testu psychologicznego, która oznacza test mierzy właśnie to, co miał zgodnie z intencjami twórców mierzyć. Wyróżniamy trafność prognostyczną, fasadową, treściową i kongruencyjną (teoretyczną).

W praktyce:
Bazując na powyższych definicjach zajmujemy się konsultowaniem i analizami danych związanymi ze statystyczną częścią Psychometrii. Najpopularniejszym narzędziem stwierdzającym Rzetelność skali jest metoda Cronbacha (mierzy tylko  spójność wewnętrzną testu). Pełne badanie rzetelności wymaga jednak zastosowania kilku uzupełniających się metod. Natomiast w przypadku badania Trafności należy wyróżnić trafność kryterialną (diagnostyczną  i prognostyczną) oraz trafność teoretyczną. Jednym z wielu rozwiązań w badaniach trafności skali jest zastosowanie zapożyczonej ze statystyki Analizy Czynnikowej oraz analizy współczynników korelacji.
Niestety w polskiej literaturze przedmiotu "Psychometria" bardzo często statystyczna analiza traktowana jest bardzo niepoważnie i ogólnikowo, z licznymi błędami merytorycznymi. Biorąc pod uwagę tylko polską literaturę należy z  przykrością stwierdzić iż bardzo niewiele dzieje się w tej materii, a pozycje proponowane przez polskich badaczy są łagodnie ujmując "przeterminowane". W związku z powyższym dążąc sporządzenia profesjonalnej analizy psychometrycznej  konieczne jest sięgnięcie do literatury międzynarodowej (niestety w Polsce często niedostępnej dla przeciętnego badacza). Naszym celem jest więc dostarczenie rzetelnej wiedzy w tej materii. Znając biegle zagadnienia Statystyki oraz Matematyki z łatwością przenosimy swoje doświadczenia na grunt Psychometrii udzielając konsultacji oraz badając własności psychometryczne testów psychologicznych.
 

Nasi klienci

Abigo
Biofarm