Statystyka - metody

Na stronie prezentujemy Państwu najbardziej powszechnie stosowane metody statystyczne w podstawowych analizach danych. Lista poniższa jest zapewne niepełna, pozwala jednakże na zorientowanie się z jakich zagadnień możecie Państwo uzyskać pomoc.

Statystyka Opisowa:
      - organizacja danych, wykresy statystyczne
      - miary tendencji centralnej, dyspersji, pozycji
       
Prawdopodobieństwo:
      - zmienne losowe skokowe
      - zmienne losowe ciągłe (m. in. rozkład normalny i jego dopasowanie)
       
Zależności statystyczne:
Estymacja średniej, wariancji wskaźnika struktury w populacji, przedziały ufności.
Weryfikacja hipotez:
Test t Studenta, Test Chi - kwadrat
Regresja i korelacja, korelacja linowa, MNK, regresja krzywoliniowa, metody iteracyjne wyznaczania parametrów funkcji nieliniowej
Analiza Wariancji (ANOVA, MANOVA)
Testy nieparametryczne:
      - Test Wilcoxona
      - Test U Mann'a Whitneya
      - Test serii
      - Test Z Kołmogorowa Smirnova
      - Test Kruskala Wallisa
      - Test mediany
      - Nieparametryczne współczynniki korelacji (Spearman's Rho, Kendall tau-b, Gamma)
Analiza logitowa
Klasyfikacja/aglomeracja/taksonomia:
Analiza dyskryminacyjna, metoda k-średnich, analiza hierarchiczna, dendryt wrocławski, porządkowanie linowe,
Drzewa decyzyjne
Analiza czynnikowa
Skalowanie wielowymiarowe
Analiza rzetelności (alpha model)
Kontrola jakości, karty kontrolne
Ekonometria modele ekonometryczne, jedno i wielorównaniowe, liniowe i nieliniowe, budowa, estymacja MNK, weryfikacja, wnioskowanie na podstawie modelu, analiza elastyczności, analiza mnożnikowa, podwójna, pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
Modele predykcyjne (prognozowanie) Modele: Holt, Winters, Brown, Modele wskaźników multiplikatywnych, addytywnych Analiza widmowa Fouriera (analiza harmoniczna) modele analogowe, autoregresyjne, średniej ruchomej.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm