Szkolenia

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu Statystyki i analizy danych zarówno dla początkujących, jak również dla specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o nowe zagadnienia. Z racji faktu, iż R-STAT specjalizuje się w kilku głównych branżach docelowymi odbiorcami są specjaliści oraz naukowcy zajmujący się dziedzinami:

    Statystyka medyczna i biostatystyka
    Badania ilościowe w Psychologii i HR
    Badania rynkowe i marketingowe
    Prognozowanie sprzedaży

Organizujemy szkolenia wyjazdowe oraz szkolenia w siedzibie klienta. Poza standardową ofertą organizujemy także szkolenia z zakresu metod ilościowych, których treść dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenia w R-STAT prowadzą specjaliści z zastosowań metod ilościowych oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni posiadający teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko pojętej statystyki. Działem szkoleń w R-STAT zajmuje się R.Piszczek (Kwalifikacje, dorobek naukowy ). Kontakt: rpiszczek@statystyka.az.pl

Oferowane przez nas szkolenia obejmują następujące zagadnienia:

    Statystyka w medycynie: kurs podstawowy - analizy opisowe, analizy porównawcze. Porównanie dwóch lub więcej typów terapii, metod leczenia. Podstawowe aspekty zastosowań testów istotności. Zagadnienie rozkładu normalnego. Testy istotności- zagadnienia podstawowe służące do pomiarów powtarzalnych, porównanie dwóch pomiarów, porównanie k>2 pomiarów, porównanie dwóch niezależnych prób, porównanie k>2 niezależnych prób, analizy korelacji i regresji.
    Statystyka w medycynie cz.II - wyznaczanie Krzywych AUC, delta AUC dla powtarzalnych pomiarów (wizyt 1,...,i), podstawy analiz biorównoważności, przegląd testów do badania istotności różnic pomiędzy k grupami, Testy: ANOVA, Post Hoc, t-Studenta, testy nieparametryczne U Mann Whitney'a, test Wilcoxona, serii. Wyznaczanie niezależnych czynników ryzyka choroby.
    Statystyka w medycynie cz.III - modele regresji liniowej, analiza dynamiki zjawisk, modele trendu, modele przeżywalności
    Statystyka w badaniach marketingowych - kurs podstawowy: Miary położenia, dyspersji, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, miary współzależności.
    Statystyka w badaniach marketingowych - analiza wielowymiarowa I: pomiar oddziaływania zmiennych, model regresji wielorakiej, modele regresji Logit i Probit, liniowe modele prawdopodobieństwa.
    Statystyka w badaniach marketingowych - analiza wielowymiarowa II: analiza czynnikowa: procedura, zastosowania; metody klasyfikacji: charakterystyka metod, interpretacja wyników; metody porządkowania liniowego pozwalające na tworzenie rankingów. 
    Prognozowanie zjawisk I: analiza szeregów czasowych, analiza regresji - założenia stosowalności MNK, analiza trendu, analiza wahań sezonowych, metody wielomianów trygonometrycznych, podstawowe modele nieliniowe i ich zastosowanie w prognozowaniu. Modele ARIMA, modele autoregresyjne.
    Statystyka i SQL
    Statystyka w VB: podstawowe procedury i pętle w Visual Basic mające zastosowania w analizie danych.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm